Severna mestna vrata

Z našimi urbanističnim in arhitekturnim projektom mesto samo dopolnjujemo, novo prilagajamo obstoječemu in poskušamo uskladiti sedanja nesorazmerja. Z gabariti in svojo celotno arhitekturno urbanistično podobo smo želeli ustrezno zaznamovati to točko in oblikovati novo težišče poslovnega dela mesta. Nova dva objekta (»dvojčka«) se nanašata na že obstoječe arhitekturne poudarke (Miheličeva stolpnica). Pri arhitekturnem oblikovanju sledimo smernicam okoliških objektov na tem območju (Miheličeva Mednarodna telefonska centrala), kar napoveduje poseben poudarek na steklenem ovoju. 

Pri zasnovi celotnega območja nas je vodila osnovna ideja postavitve dveh stavb dveh skoraj simetričnih višinskih dominant, ki se meščanu simbolno predstavljata kot vhod (vrata) v mesto, saj se ideja vhoda v človekovi zavesti kaže kot dve višinski dominanti, kjer okoli in med njima vlada praznina.

Pri oblikovanju urbanistične zasnove smo izhajali iz obstoječega stanja. Gre za nepozidano zemljišče v samem epicentru najpomembnejših prometnih vozlišč, ki ponuja nov razmislek o oblikovanju severnega vstopa v ožje mestno središče. K temu spada ureditev pritličja, ki se s svojimi javnimi programi odpira na ulico in zagotavlja živahnost območja tudi po končanem delavnem času poslovnih in upravnih dejavnosti v višjih nadstropjih.

Pri oblikovni zasnovi smo z mislijo na preveliko moderno stremenje k visoki zazidljivosti in pomanjkanju zelenih površin, ali vsaj naravnih elementov v mestnem okolju, ti dve monumentalni dominanti (vrata) oblikovali v organsko konstrukcijo (oblika vejevja) in s tem želeli nakazati na nujno usmeritev v prihodnosti, namreč na sožitje kulture in nature. To se predvsem kaže pri dinamični fasadi. Razporeditev volumnov je v dialogu z okoliškimi obstoječimi stavbami. Na zahodni strani Slovenske ceste se prvi objekt navezuje na linijo kozolca, pri tem je zelo pomemben njegov nadstrešek, ki mu v višjih nadstropjih sledi v liniji. Na vzhodni strani ceste se drugi objekt po istem principu naslanja na linije Avtotehne. Na ta način nadaljujemo ulično zasnovo Slovenske ceste.  Dve enako visoki dominanti iz strani mesta zapirata oziroma kažeta samo izsek in napovedujeta pogled Kamniških Alp. Šele, ko »vrata« prestopimo, se nam pogled razgrne.